Vodácké akce | Lyžařské pobytové zájezdy | Lyžařské jednodenní zájezdy | Lyžařské jednodenní zájezdy Akce na přání | Pobyty | Další aktivity | Všeobecné podmínky | Přihláška
Ceník a katalog vodáckého vybavení | Podmínky půjčovny | Další služby
Prodej sportovního a turistického vybavení | Komplexní služby v oblasti ekonomické a účetní agendy
Osbní | Firemní
Zajímavé odkazy | Fotoarchív
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

SportRonTour - cestovní kancelář a vodácká půjčovna Homepage

Všeobecné podmínky SportRonTour

Vzájemný vztah mezi cestovní kanceláří (dále jen CK) a jednotlivými zákazníky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, které jsou dále upraveny těmito „Všeobecnými podmínkami“.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě správně vyplněné, zákazníkem podepsané a CK potvrzené závazné přihlášky (cestovní smlouvy) a po uhrazení příslušné zálohy či plné ceny zájezdu na účet CK.

Ceny zájezdů, poskytovaných služeb a jejich úhrada

Cenou zájezdu nebo cenou poskytovaných služeb se rozumí cena obsažená v cestovní smlouvě. Všechny ceny za jednotlivě poskytované služby i ceny za komplexní zájezdy, které CK svým zákazníkům nabízí, jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem. Vycházejí z cenové nabídky služeb poskytovaných smluvními partnery a mohou být v případě výraznějšího navýšení cen jednotlivých služeb nebo kurzů ČNB (více než 10%) ze strany CK přiměřeně upraveny. Tuto úpravu cen však musí CK zákazníkovi oznámit nejpozději 21 dnů před konaným zájezdem nebo začátkem čerpání sjednaných služeb (viz. změny sjednaných podmínek).

Zákazník se zavazuje zaplatit ke dni podpisu cestovní smlouvy zálohu ve výši dohodnuté mezi CK a zákazníkem v hotovosti nebo pokud bude zákazník platit na účet CK, je povinen tuto zálohu zaplatit nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Doplatek ceny je zákazník povinen zaplatit nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu nebo před začátkem čerpání sjednaných služeb. V případě, že doplatek nebude uhrazen v této době a nebylo-li dohodnuto jinak, je CK oprávněna zrušit zákazníkovi zájezd nebo možnost čerpání sjednaných služeb bez dalšího upozornění. Zákazník uvedený na cestovní smlouvě je povinen platby uhradit i za osoby spolucestující, které v této smlouvě uvedl.

Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny.

Změny sjednaných podmínek

CK si vyhrazuje právo na určité změny sjednaných podmínek. Veškeré změny ohlašuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Za změny závažné je zpravidla nutné považovat přesun termínu konání zájezdu, snížení kategorie ubytovacího zařízení, zvýšení ceny zájezdu (sjednaných služeb), apod.. V případě těchto závažných změn si CK vyžádá stanovisko zákazníka a současně určí lhůtu k vyjádření. Pokud se zákazník v určeném termínu nevyjádří, má CK za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu má zákazník nárok na vrácení již zaplacené částky nebo na převod této částky na úhradu jiného zájezdu či služeb bez jakýchkoli storno poplatků.

U změn nezávažných - např. menší změna programu nebo trasy (především s ohledem na počasí a nepředvídatelné situace v průběhu zájezdu) apod., učiní CK opatření, aby byl zákazník bez zbytečného odkladu informován.

CK nenese odpovědnost za škody vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud ke změnám došlo zaviněním zákazníka (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů vedoucího zájezdu či norem a předpisů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce, apod.) nebo z důvodů „vyšší moci“, tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.

Odstoupení od smlouvy

CK si vyhrazuje právo zrušení zájezdu či sjednaných služeb ve výjimečných případech – při ekonomické neúnosnosti zájezdu z důvodu malého počtu zákazníků nebo v důsledku „vyšší moci“, apod.. V takovém případě poskytne CK zákazníkovi možnost náhradního zájezdu (služeb) nebo neprodleně vrátí již zaplacené úhrady na zájezd (sjednané služby).

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy (písemně či osobně), aniž by důvodem bylo porušení povinností CK stanovené touto smlouvou nebo Občanským zákoníkem nebo pokud odstoupí od smlouvy CK před zahájením zájezdu (čerpáním sjednaných služeb) z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné takto:

více než 60 dní před odjezdem (čerpáním služeb)…………………….15% ze sjednané ceny
60-31 dní před odjezdem (čerpáním služeb)……………………. ……30% ze sjednané ceny
30-11 dní před odjezdem (čerpáním služeb)…………………………..50% ze sjednané ceny
10-3 dny před odjezdem (čerpáním služeb)……………..……………. 75% ze sjednané ceny
méně než 3 dny před odjezdem (čerpáním služeb)…………………...100% ze sjednané ceny

Pokud si zákazník za sebe zajistí kdykoliv před nastoupením cesty (čerpáním služeb) rovnocenného náhradníka, neplatí žádné odstupné ani žádné jiné poplatky za tuto změnu.

Reklamace

CK je povinna poskytnout zákazníkovi sjednané služby řádně a včas v souladu s cestovní smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže se v průběhu zájezdu (čerpání sjednaných služeb) vyskytnou vady poskytovaných služeb, je zákazník povinen tyto vady reklamovat na místě a neodkladně u vedoucího zájezdu (vedoucího ubytovacího zařízení, dopravce apod.) a má právo na jejich odstranění. CK je povinna podle svých možností reklamované vady na místě řešit. Pokud CK nesplní své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo Občanského zákoníku řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů po skončení zájezdu (čerpání sjednaných služeb) nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle cestovní smlouvy ukončen, jinak právo zaniká. CK je povinna rozhodnout o reklamaci zákazníka nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

Všeobecné podmínky nabývají platnost 1.9.2002.


Homepage | Mapa stránek | Kontakt | ICT kurzy a školení | ©2004-2013 SportRonTour